Μέσα από 10 νέες συμπράξεις μεταξύ Ένωσης, κρατών – μελών και αντίστοιχων κλάδων, επιδιώκεται η μετάβαση σε μια ψηφιακή Ευρώπη

Τις δυνάμεις της με κράτη – μέλη και αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας ενώνει η Ευρώπη, με στόχο να κάνει πράξη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες τη δημιουργία 10 νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων, επενδύοντας €10 δισ.

Η Ε.Ε. θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους σχεδόν €10 δισ., την οποία οι εταίροι θα αντιστοιχίζουν με τουλάχιστον ισοδύναμο ποσό επενδύσεων. Αυτή η συνδυασμένη συνεισφορά αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις για τη στήριξη των μεταβάσεων και να έχει μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Κάποιες από τις δέκα συμπράξεις – ορισμένες εξ αυτών βασίζονται σε κοινές επιχειρήσεις, που υφίστανται ήδη – αφορούν βασικές ψηφιακές τεχνολογίες. Περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα και το λογισμικό, που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους.

Πρωταρχικός στόχος της σύμπραξης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των οικονομικών και κοινωνικών τομέων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας προς την επόμενη γενιά μικροεπεξεργαστών. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών, την οποία υπέγραψαν 20 κράτη – μέλη, αλλά και μια επικείμενη συμμαχία για τη μικροηλεκτρονική.

Η Επιτροπή κάνει λόγο και για ένα “πιθανό νέο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση από τα κράτη – μέλη και αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτοποριακής καινοτομίας”.

Καινοτομία στην Υγεία

Άλλη μια σύμπραξη αφορά την καινοτομία στην Υγεία. Θα συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας στην Ε.Ε., μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε απτές καινοτομίες.

Θα καλύπτει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση των ασθενειών. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, της νέας βιομηχανικής και φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη.

Καθαρό υδρογόνο

Η σύμπραξη αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας για καθαρές τεχνολογίες υδρογόνου, συμβάλλοντας στην επίτευξη βιώσιμων, απανθρακοποιημένων και πλήρως ενοποιημένων ενεργειακών συστημάτων. Από κοινού με τη Συμμαχία για το Υδρογόνο, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης που προτείνονται στη στρατηγική της Ε.Ε. για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Θα επικεντρωθεί στην παραγωγή, τη διανομή και την αποθήκευση καθαρού υδρογόνου και στον εφοδιασμό κλάδων, που είναι δύσκολο να απανθρακοποιηθούν, όπως οι βαριές βιομηχανίες και οι εφαρμογές για τις μεταφορές με βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Καθαρές αερομεταφορές

Η σύμπραξη αυτή θέτει τις αερομεταφορές σε τροχιά προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανατρεπτικών λύσεων έρευνας και καινοτομίας. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υπεραποδοτικών αεροσκαφών με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, νέες πηγές ενέργειας, κινητήρες και συστήματα, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στον τομέα.

Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι

Η σύμπραξη αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών, ιδίως ψηφιακών και αυτοματοποίησης, για τον ριζικό μετασχηματισμό του σιδηροδρομικού συστήματος. Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θα στηρίξει την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Έξυπνα δίκτυα

Η σύμπραξη αυτή θα στηρίξει την τεχνολογική κυριαρχία για τα έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες. Στόχος της είναι να συμβάλει στην επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων και να καταστήσει δυνατή την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, καθώς και να στηρίξει τις τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Θα δώσει, επίσης, στους ευρωπαϊκούς φορείς τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις τεχνολογικές ικανότητες για τα συστήματα 6G ως βάση για τις μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες με ορίζοντα το 2030.

Συμπράξεις

Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις είναι προσεγγίσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. (2021-2027). Οι συμπράξεις είναι ανοικτές σε ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, όπως η βιομηχανία, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων και ΜΚΟ.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr