Τις απόψεις της έναντι του σχεδίου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας που έθεσε σε διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Να σημειωθεί ότι ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νομοθετικού πλαισίου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών ενεργειακών στόχων της χώρας.

Μεταξύ άλλων η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότεροι περιορισμοί για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης.  Η επιστολή, αναλυτικά, έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι

Με την παρούσα σας επισυνάπτουμε το κείμενο του υπό διαβούλευση Κανονισμού όπου έχουμε ενθέσει με μορφή αλλαγών ή σχολίων τις αναλυτικές παρατηρήσεις μας.

Στην παρούσα επιστολή επιλέγουμε να αναφερθούμε στις ακόλουθες:

1) Απαιτείται γενικώς μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότεροι περιορισμοί για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης.

1.1) Για παράδειγμα, η παρ. 5.α του άρθρου 5 του σχεδίου εισάγει λεκτικό και διευκρίνιση που δεν υπάρχει στο νόμο και απαγορεύει ρητά να υποβάλλονται εκτός κύκλου αιτήσεις τροποποίησης που περιλαμβάνουν νέο χώρο στα υφιστάμενα πολύγωνα. Αντί αυτού του αυστηρού περιορισμού προτείνεται να μπορεί να υποβάλλονται αιτήσεις εκτός κύκλου για τροποποίηση του πολυγώνου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

– η συνολική έκταση των πολυγώνων μειώνεται,

– εφόσον η τροποποίηση περιλαμβάνει την επέκταση του πολυγώνου σε νέο χώρο, τότε (α) η έκταση του νέου αυτού χώρου δεν πρέπει να ξεπερνά το x% (π.χ. 10%) της έκτασης των αρχικών πολυγώνων και (β) δεν πρέπει να υφίσταται εν ισχύ άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού στο νέο χώρο.

Σε περίπτωση συγκροτημάτων αιολικών πάρκων οι υπολογισμοί για τις εκτάσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αφορούν το σύνολο των αδειών ή βεβαιώσεων που συνιστούν το συγκρότημα.

1.2) Στο άρθρο 19, παρ. 4 ορίζεται ότι κατά τη μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ του αρχικού πολυγώνου και της αιτούμενης μεταβολής του πολυγώνου εγκατάστασης. Αυτός ο περιορισμός πρέπει να διαγραφεί διότι είναι εξαιρετικά αυστηρός και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, δεδομένων των περιορισμών για τις αποστάσεις των ανεμογεννητριών από τα όρια των πολυγώνων που δυστυχώς έθεσε ο ν. 4685/2020. Εναλλακτικά, ειδικά για αιολικά πάρκα προτείνεται να τεθεί ένα ανώτατο όριο απόστασης του ορίου του πολυγώνου του νέου χώρου από το όριο του προηγούμενου πολυγώνου. Το όριο αυτό μπορεί να είναι 10xD όπου D η μεγαλύτερη διάμετρος μεταξύ των ανεμογεννητριών που προτείνονται στο νέο χώρο και αυτών που υπάρχουν στον χώρο της υφιστάμενης βεβαίωσης/άδειας.

2) Στο άρθρο 11 χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση π.χ. για το πώς γίνεται αποδεκτός ο προϋπολογισμός, αν θα θεωρείται τεκμαρτός κλπ. και σε κάθε περίπτωση απαιτείται αναφορά στο ελάχιστο IRR για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης ή στον τρόπο που αυτό το ελάχιστο IRR θα καθορίζεται. Αυτά προβλέπονταν στον Οδηγό Αξιολόγησης για τον οποίο εν προκειμένω στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 προβλέπεται διακριτική ευχέρεια έκδοσης.

3) Το κριτήριο της επάρκειας ίδιων και ξένων κεφαλαίων όπως τίθεται στο άρθρο 11, παρ. 2 και κυρίως όπως ειδικεύεται στα Παραρτήματα 2, 4 και 6 πρέπει να τροποποιηθεί και να εναρμονιστεί καλύτερα με τις ισχύουσες πρακτικές χρηματοδότησης των έργων, διότι οι διατυπώσεις του σχεδίου (και ιδίως των Παραρτημάτων) θα δημιουργήσουν προβλήματα αν παραμείνουν ως έχουν.

Προτείνουμε λοιπόν:

i. Για αιτήματα μεταβίβασης ή τροποποίησης έργων τα οποία έχουν ήδη καταβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μετά από επιλογή τους σε διαγωνισμό, το κριτήριο της επάρκειας κεφαλαίων πρέπει να θεωρείται αυτομάτως ότι ικανοποιείται. Άλλωστε τόσο το έργο, όσο και η επάρκεια των μετόχων έχει εξεταστεί από τα τραπεζικά ιδρύματα που χορήγησαν την εγγυητική επιστολή (και μάλιστα με εξασφαλίσεις από τους μετόχους, δεδομένου ότι το ίδιο το έργο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση καθώς βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη).

ii. Δεν έχουμε αντίρρηση το ποσοστό τραπεζικής χρηματοδότησης έργου να μην ξεπερνά το 85% του προϋπολογισμού (σημείο Β, Μέρος 4, Παραρτημάτων 2, 4 και 6). Όμως, για την κάλυψη του υπολοίπου 15% θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη τα Ίδια Κεφάλαια και οι Λοιποί Τρόποι Χρηματοδότησης (σημεία Α και Δ, Μέρος 4, Παραρτημάτων 2, 4 και 6).

iii. Για την αξιολόγηση επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων Νομικών Προσώπων (παρ. δ, σημείο Α, Μέρος 4, Παραρτημάτων 2, 4 και 6) θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνονται υπόψη:

• Αδιάθετα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Εναλλακτικά θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η καθαρή θέση της εταιρείας εν συνόλω σε αντικατάσταση των δυο παραμέτρων που προτείνονται (παρ. δ, σημείο Α, Μέρος 4 Παραρτημάτων 2, 4 και 6) να εξετάζονται.

• Πιστωτικά όρια των μετόχων από τραπεζικά ιδρύματα στα οποία αναφέρονται, το τραπεζικό ίδρυμα, το πιστωτικό όριο, το διαθέσιμο πιστωτικό όριο και η λήξη των ισχυόντων ορίων.

• Επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης (Letter of Intent) υπέρ των μετόχων. Η εν λόγω επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια κεντρική διεύθυνση της τράπεζας (και όχι από κάποιο υποκατάστημα). Περαιτέρω, στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς:

− το μέγιστο ύψος του δανείου και ειδικοί όροι που το διέπουν όπως εξασφαλίσεις από τους μετόχους,

− ότι οι εξασφαλίσεις της τράπεζας δεν περιλαμβάνουν το έργο στο οποίο αφορά η αίτηση που υποβάλλεται στη ΡΑΕ.

4) Στο πλαίσιο της απλοποίησης για την αποφυγή υποβολής των ίδιων στοιχείων, θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα ορισμένα σημεία των Παραρτημάτων π.χ. Παράρτημα 3, Μέρος 2 | Παράρτημα 5, Μέρος 1, σημεία 7 και 8, και αναλόγως στα άλλα Παραρτήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση Παναγιώτης Λαδακάκος

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
».


Πηγή: timesnews.gr