Σε ψηφιακούς στόχους θα κατευθυνθεί το 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο, που θα αξιοποιήσει τα €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε. “Next Generation EU” (€12,7 δισ. αφορούν δάνεια και €19,2 δισ. επιχορηγήσεις), έχει έντονη ψηφιακή διάσταση, όπως άλλωστε προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Το Εθνικό Σχέδιο αρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση, Ψηφιακές Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές Επενδύσεις-Οικονομικός και Θεσμικός Μετασχηματισμός. Από τα €19,2 δισ. των επιχορηγήσεων τα €2,1 δισ. (13%) θα διατεθούν για τον πυλώνα Ψηφιακή Μετάβαση. Συνολικά, ψηφιακά έργα περιλαμβάνονται και στους Πυλώνες 1,3 και 4, ώστε να επιτυγχάνεται ο συνολικός στόχος του 20%.

Προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης, θα υποστηριχθούν δράσεις, που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα πολιτών επιχειρήσεων και κράτους. Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει την προεγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομών επόμενης γενιάς από πολίτες και επιχειρήσεις.

Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και υποδομών για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

Φορολογικά κίνητρα

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των εταιρειών μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών cloud, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους προβλέπονται ευρείες επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα επιδιωχθεί: η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα υπουργεία, το ψηφιακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ψηφιοποίηση των πολεοδομιών και των δήμων, ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης (e-justice), δημιουργία υποδομών “έξυπνων” πόλεων (smart cities).

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα και στην ενίσχυση των ψηφιακών τους υπηρεσιών. Σε βελτιώσεις επιχειρησιακών διαδικασιών συνοδευόμενες από την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Σε σημαντική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων. Σε ευρείας κλίμακας στρατηγικές και πολιτικές κυβερνοασφάλειας, καθώς και σε εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες cloud ή οι τεχνολογίες big data.

ΑΙ στους φορολογικούς ελέγχους

Στον πυλώνα Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός μετασχηματισμός, το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα προωθηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τις φορολογικές αρχές και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.

EJustice

Ο μετασχηματισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει μία φιλόδοξη ατζέντα. Πρώτον, την επιτάχυνση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων, όπως τη λειτουργία ειδικών τμημάτων για εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων επενδυτικού χαρακτήρα, την υπηρεσία για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης (JustStat), καθώς και αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων.

Δεύτερον, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την e-δικαιοσύνη, που συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την ψηφιοποίηση αρχείων, την επέκταση συστημάτων πληροφορικής και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές και το δικαστικό προσωπικό. Τρίτον, περιλαμβάνει τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών, δηλαδή επενδύσεις σε κτίρια και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δομών.

Ψηφιακές δυνατότητες

Το Εθνικό Σχέδιο προτείνει επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιοποίηση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Επίσης, μεταρρυθμίσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ενίσχυση της ερευνητικής απόδοσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας με την αγορά εργασίας) και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Σχετικά με τις δεξιότητες, ο Άξονας περιλαμβάνει την εμβληματική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των προγραμμάτων παροχής κατάρτισης/επανακατάρτισης, βασισμένη σε σύστημα ανταμοιβών, που προσφέρει κίνητρα για υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα της κατάρτισης.

Το πλαίσιο εφαρμόζεται στα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης του συνόλου του εργατικού δυναμικού και δίνει έμφαση στη σύζευξη μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης για δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας,

Οι προτάσεις στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας έχουν διττό στόχο: Πρώτον, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων, που αυξάνουν την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος, μέσω της περαιτέρω υποστήριξης του προγράμματος “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, καθώς και μέσω της ανάπτυξης κέντρου καινοτομίας και τεχνολογικού πάρκου.

Δεύτερον, την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη. Οι προτάσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός προγράμματος για την αύξηση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, καθώς και την παροχή κεφαλαίων για την στήριξη ιδεών σε πρώιμη και προκαταρκτική φάση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας και χρηματοοικονομικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη μέσω της υπερ-απόσβεσης των δαπανών, καθώς και άλλων εργαλείων.


Πηγή: timesnews.gr