Τροπολογία που ρυθμίζει θέματα εγγραφών στα νηπιαγωγεία, μεταθέσεων εκπαιδευτικών, πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ, αύξησης των μελών του ΔΣ του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, σύστασης ομάδων εργασίας για το ΕΣΠΑ και ίδρυσης του “Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού”, κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. Το νομοσχέδιο συζητάται ήδη στην ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Επανακαθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και των μαθητών στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου (άρθρα 6 και 7 του π.δ.79/2017, αντίστοιχα) καθώς και οι προθεσμίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μετεγγραφής μαθητών (άρθρο 8 του π.δ.79/2017).

β. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

γ. Επαναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδική αναφορά για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

2. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4763/2020 και προβλέπονται τα εξής:

α. Συμπληρώνεται το περιεχόμενο των μνημονευόμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων (άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου) και συγκεκριμένα, καθορίζονται, με κ.υ.α. i) το ύψος της δαπάνης της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας σε όλα τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (όχι μόνο στα δημόσια, που ισχύει σήμερα) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ii) το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζομένων, τις εισφορές και καταβολές των αμοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ., άλλων υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.).

Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

i) Μέχρι την έκδοση των μνημονευόμενων υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 51 του ν.4763/2020 σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων, η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Επιτρέπεται δε η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από διαπιστευμένους ή πιστοποιημένους φορείς που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές χορήγησης σχετικών πιστοποιήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ii) οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (21-12-2020), υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του έτους 2022.

3. Αυξάνονται κατά δύο (2) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (9μελές από 7μελές, που είναι σήμερα), με τη συμμετοχή δύο (2) επιπλέον εκπροσώπων των μουσουλμάνων που διαβιούν νόμιμα στην Αττική.

Με υπουργική απόφαση, διορίζεται το πρώτο Δ.Σ. υπό τη νέα (9μελή) σύνθεσή του, διατηρουμένης μέχρι τότε της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.

4.α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη σύσταση και συγκρότηση, με υπουργική απόφαση, ομάδων εργασίας ή άλλων συλλογικών οργάνων, για την παροχή συγκεκριμένου έργου ή εργασίας, τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Στις εν λόγω ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευομένων φορέων, μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., στελέχη της ΕΘ.Α.Α.Ε., επιστήμονες και ιδιώτες καθώς και γενικοί γραμματείς, στελέχη ή υπάλληλοι και άλλων υπουργείων ή εποπτευομένων φορέων.

β. Με Κ.Υ.Α., καθορίζεται η αμοιβή των μελών των προαναφερόμενων ομάδων εργασίας και λοιπών συλλογικών οργάνων.

5.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής να ιδρύουν από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού”.

β. Προσδιορίζεται ο σκοπός της εν λόγω εταιρείας (μελέτη και έρευνα του αρχαίου ελληνικού και αρχαίου κινεζικού πολιτισμού, προαγωγή επιστημονικών δράσεων κ.λπ.), ο οποίος δεν αντίκειται ή υποκαθιστά την αποστολή των Α.Ε.Ι., καθώς και τον σκοπό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

γ. Η προαναφερόμενη εταιρεία συνιστάται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., με την οποία καθορίζεται επίσης ο ακριβής σκοπός της, εγκρίνεται το καταστατικό αυτής και ορίζονται οι εκπρόσωποι του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησης της εταιρείας.

Πηγή: ΑΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr