Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου 2020 ότι ανακαλεί την απόφασή του ημερ. 14 Ιουλίου 2020 για την αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως. Η εν λόγω ανάκληση έγινε κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τα κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών καθορίζονται στον Νόμο 3328/2005 και ιδίως στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτού.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), αναγνωρισμένο ως ομοταγές προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Πτυχία υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ έλαβαν ήδη ισοτιμία και αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης, που προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού covid-19, για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το ΑΠΚΥ έχει ενημερώσει τη φοιτητική του κοινότητα ότι όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, Τελικές Εξετάσεις, Παρουσιάσεις Διατριβών) θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως).


Πηγή: timesnews.gr