Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις startups που έχουν εγγραφεί στο Elevate Greece

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, αποκτούν οι startups, που έχουν εγγραφεί στο “Elevate Greece”. Πρόκειται για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τη χρηματοδότηση δίνεται μια σημαντική “ανάσα” στις πληττόμενες από την πανδημία νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα κρίσιμα βήματα τους. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece μπορούν να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από €5.000 έως και €100.000.

Η χρηματοδότηση αφορά κεφάλαιο κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης. Επίσης, χρηματοδοτείται το σύνολο των παροχών σε εργαζομένους, καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα. Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξης του 50% κατ’ ελάχιστον και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021.

Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση μέχρι και τις 30/6/2021 το αργότερο. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, που θα υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι και τις 30.6.2021. Οι δικαιούχοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια και να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1/1/2020.

Το πρόγραμμα αφορά ειδικότερα πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες εταιρείες, με άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης το 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των €10.000. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ. Επίσης, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως “προβληματικές” επιχειρήσεις σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Επιπλέον, ο τομέας καινοτομίας πρέπει να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η δε αξιολόγηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

“Όταν παρουσιάσαμε μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό το Elevate Greece, είχαμε ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που θα εγγράφονται στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα. Αυτό που ανακοινώσαμε ένα μήνα πριν, σήμερα γίνεται πράξη. Η Ελλάδα και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλωσορίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα από την οποία προσδοκούμε στο μέλλον πολλά”, σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

ΠΗΓΗ: www.sepe.gr/


Πηγή: timesnews.gr